Hasta Hakları
10 Aralık 2020

HASTA HAKLARI 
Hastanemiz Hasta Hakları Birimi 2004 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Hasta Hakları Birimi görevini yerine getirirken 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9.maddesinin C bendine, 181 sayılı Sağlık Bakanlığımız teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararnamenin 43.maddesine ve 01.08.1998 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmenliğine dayanarak görevini ifa etmektedir. Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

 İLKEMİZ
Kurum Veya Çalışan Odaklı Sağlık Hizmeti Sunumu Yaklaşımından "Hasta Odaklı-Katılımcı" Sağlık Hizmeti Sunumu Yaklaşımına Geçiş 

AMACIMIZ

 • Tüm Toplumu Ve Sağlık Çalışanlarını Hasta Hakları Konusunda Bilgilendirmek, Bilinçlendirmek Ve Eğitmek
 • Hasta Hakları Uygulamalarını Tüm Ülkede Yaygınlaştırmak

 • TEMEL HASTA HAKLARI 

 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
 • Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı
 • Tüm işlemlerle ilgili hasta ve/veya yakınının rızası alınmalıdır
 • Aydınlatılmış Rıza (Hasta rızasının alınması Hastanın tatmin duygusu artmaktadır, Hastanın tedaviye katılımı artmaktadır, Sağlığına gereken özeni gösterme duygusu artmaktadır)
 • Güvenlik
 • Mahremiyet
 • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık
 • Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma
 • Başvuru ve Dava
 • Bilgilerin gizli tutulması hakkı
 • Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
 • Hekim Seçme Hakkı
 • Sağlık Kuruluşunu, Personeli Değiştirme Hakkı Tanıma

 • HASTA SORUMLULUKLARI
  Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır. 
  Hasta Sorumluluğu: Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir. 
  A. Genel Sorumluluklar 
  1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. 
  2.Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. 
  3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 

  B. Sosyal Güvenlik Durumu 
  1. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 
  2. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 

  C. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme 1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir. 
  D. Hastane Kurallarına Uyma 

  1.Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. 
  2. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 
  3. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. 
  4. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişikliği ilgili yere bildirmesi gerekir. 
  5. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 
  6. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır. 

  E. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma 
  1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. 
  2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. 
  3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. 
  4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. 

  Sorularınızı ve Sorunlarınızı Halkla İlişkiler Bölümüne danışabilirsiniz. Hastane ile ilgili her hangi bir sorun oluştuğunda; Hastane Yöneticilerine bildirmeniz rica olunur. 

  HASTA HAKLARI KURULU
  Hasta hakları uygulamalarını planlamak, değerlendirmek, uygulamak ve önerilerde bulunmak amacıyla il merkezlerindeki bütün kamu hastaneler ile ilçelerdeki 100 yatak üzerindeki hastanelerde "Hasta Hakları Kurulu" oluşturulur. Kurul biri başkan olmak üzere toplam 8 kişiden teşekkül eder. 

  KURUL ÜYELERİ 
  Hasta Hakları Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur; a) Sağlık Müdür Yardımcısı, b) KHB Genel Sekreterliği'nden üye, c) Hasta hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcisi (Kurula kabul edilme şartları 44.maddede belirlenmiştir.) d) Varsa hastanın avukatı (Hastayı temsil ettiğine dair vekaletin bulunması gerekir. Ayrıca hasta veya yakını isterlerse kurula girerek kurul üyelerini konu hakkında bilgilendirebilirler. Ama oylamaya katılamazlar ve oylama sırasında kurulda bulunamazlar.) e) 4688 Sayılı Kamu Sendikaları Kanununa göre çalışanın üye olduğu sendika temsilcisi, f) Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş. (Kendisi ve yakınlarının Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarla ticari ilişkisi olmayan, sağlık hizmetleri veya sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş, 65 yaşını geçmemiş, kurula sürekli olarak katılmasını engelleyecek kronik bir rahatsızlığı olmayan, gönüllü bir kişi kurulda görev alır.) 

  2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin sağlanması genelgesinin 8. Maddesi C Bendinde yer alan; Hasta Hakları Birimlerine Müracaat Eden Ve Yerinde Çözülemeyen Yada Çözülse Bile Yazılı Başvuruda Bulunmak İsteyen Başvuru Sahiplerinin Başvuruları İlgili Birim Ve Görevliler Tarafından Alındıktan Sonra Sağlık Bakanlığı 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesinin 8. Maddesinin C Bendinde Yer Alan "... Hasta Hakları Birimine Yapılan Sağlık Çalışanları Hakkındaki Şikayetler Öncelikle Sabim'den Sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ve Hasta Haklarından Sorumlu Başhekim Yardımcısı Tarafından Ön Değerlendirmeye Tabi Tutulacak, Genel Ve Soyut Nitelikte Olan, Şikayet Sahibinin Adı Ve Adresi Belli Olmayan Veya Personelin Kusuru Bulunmadığı Açıkça Görülen İhbar Ve Şikayetler Değerlendirilmeye Alınmayacaktır." İbaresine İstinaden Genelgede Belirtilen Kriterler Doğrultusunda Yapılan İnceleme Başvuru Üzerine Talimat Olarak Düşülerek İş Akışı Bundan Sonra Devam Edilmektedir. Birime Yapılan Yazılı Başvuruların Üzerine Gerekli Talimatın Hasta İletişim Birimi sorumlusu tarafından Düşülmesinden Sonra Hasta Hakları Modülüne Girilir. 

  İnternette Yapılan Başvurularda İse Çıktıları Alınmak Suretiyle Gerekli İşlem Onayının Alınmasından Sonra Sürece Geçilir. Hasta İletişim Birimi Sorumlusu Tarafından İşleme Konulmama Talimatı Yazılı Olarak Başvuru Üzerine Talimatlandırılan Başvuruların "İlgili Sayılı Genelge Kapsamında Bulunmasından dolayı İşleme Alınmadığı İlgililere Yazılı Olarak Bildirilmektedir. 

  HASTA HAKLARI HİZMETLERİNİN UYGULAMASI
  Hasta İletişim Birimi tarafından hasta hakları panoları oluşturulması, eğitim çalışmaları gibi esasları kapsar. Hastanemizdeki uygulamalarla ilgili yapılacak şikâyetler için ana bina polikliniklerinin bulunduğu bölgede Hasta İletişim Birimine yapılacak olan şikâyetleri kabul eder. Ayrıca BİMER, 184 SABİM hattı http://www.saglik.gov.tr/ ve hastane@denizlidh.gov.tr adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.